INVESTIČNÍ PROJEKTY KROK ZA KROKEM

Více informací

Řízení investičních projektů

 • předprojektová příprava
 • příprava projektové dokumentace všech stupňů
 • zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • poradenství při výběru generálního dodavatele nebo subdodavatelů
 • posouzení investičních prostředků potřebných na výstavbu
 • posouzení doby trvání výstavby
 • vyhodnocování průběhu výstavby a předkládání reportů (zprávy v pravidelném intervalu)
 • stavební dozor investora
 • koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • organizace kolaudačního řízení
 • koordinace předání investiční akce a předání stavby k užívání
 • příprava a realizace investičních akcí nevyžadujících stavební povolení

Předprojektová příprava

Výsledek předprojektové přípravy je návrh nebo několik návrhů ve formě situace nebo jiné formy. Zákazník si vybere alternativu nejvíce vyhovující jeho potřebám.

Počáteční stanovení všech požadavků investora

 • k čemu má objekt sloužit a jak toho optimálně dosáhnout
 • stanovení finančního limitů
 • stanovení časového harmonogramu
 • výběr projekční kanceláře

predprojektova priprava min

Příprava projektové dokumentace všech stupňů

 • studie
 • vizualice
 • dokumentace pro stavební řízení
 • dokumentace pro provedení stavby
 • dokumentace skutečného provedení

Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení

 • zajištění dokumentace k územnímu rozhodnutí nebo k stavebnímu povolení
 • předání dokumentace k vyjádření dotčeným orgánům státní správy
 • zajištění územního rozhodnutí nebo stavebního povolení

Poradenství při výběru generálního dodavatele nebo subdodavatelů

Poradenství s řízením investičních projektů

 • příprava poptávkového řízení
 • zpracování nabídek
 • vyhodnocení nabídek a představení výsledku řízení s ohledem na
  • investiční náklady
  • čas výstavby
  • jiný požadavek zákazníka
 • výběr dodavatele

Posouzení investičních prostředků potřebných na výstavbu

 • posouzení položek nabídky a vyhledání rezerv
 • vyčíslení ostatních nákladů spojených s výstavbou
 • kontrola vícenákladů spojených s výstavbou a posuzování změn po dobu realizace

poradenstvi min

Vyhodnocení doby trvání výstavby

 • vytvoření harmonogramu stavebních prací
 • kontrola harmonogramu před začátkem stavebních prací
  • vyhledání časových rezerv
  • vyhledání chyb

Vyhodnocování průběhu výstavby a předkládání reportů

 • kontrola kvality práce v době výstavby
 • kontrola časového harmonogramu
 • kontrola čerpání finančních nákladů
 • kontrola doručených dokumentů

Koordinace projektů

Stavební dozor investora

 • kontrola kvality provedených prací
 • kontrola postupu prací a harmonogramu a jeho aktualizace
 • organizace kontrolních dnů stavby a zpracování protokolu z těchto kontrolních dnů
 • aktualizace platebního plánu, příprava fakturace zjišťovacím protokolem a kontrola provedených výkonů
 • sledování změn v projektu a vystavování „Změnových listů“ a jejich distribuce
 • projednání dodatků ke smlouvě o dílo a příprava dodatků k podpisu
 • odsouhlasení předložených vzorků a technologických postupů
 • dílčí technické přejímky díla
 • dozor nad potřebnými zkouškami
 • odborné posouzení vypracované dokumentace skutečného provedení stavby
 • vyhledání a kontrola odstranění vad a nedodělků ve stanovené lhůtě a kvalitě
 • projednání změn se stavbou a dohled nad nimi
 • koordinace změn na stavbě

koordinace projektu min

Organizace kolaudačního řízení

 • příprava potřebných dokladů pro kolaudační řízení
 • zajištění a vyřízení změny stavby před dokončením – změna stavebního povolení
 • účast při kolaudačním řízení
 • dohled nad odstraněním vad a nedodělků z kolaudačního řízení ve stanovené lhůtě a kvalitě
 • dosažení vydání kolaudačního rozhodnutí

Příprava a realizace investičních akcí nevyžadujících stavební povolení

 • předání stavby vybrané firmě, včetně stavební dokumentace
 • předání protokolů o provedených revizích, zkouškách, záručních listů apod. potřebných k provozu stavby, zajištění a předání návodů na údržbu
 • zajištění zaškolení obsluhy a seznámení s technologií provozu

Koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • koordinace bezpečnosti práce na stavbě mezi zúčastněnými firmami dle z. č. 309/2006
 • vypracování plánu BOZP na stavbě
 • namátkové kontroly na stavbě
 • na vyžádání investora nebo TDI účast na kontrolním dnu

Měsíční reporting

 • výsledky kontrol
 • predikce dalšího vývoje
Kontaktujte nás

TSB Facility – Správa budov pro Vás